Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Gedaalde IPO aandelen met kans op comeback

Een aantal beursintroducties in de VS maakten een vliegende start. Sinds die start zijn ze aanzienlijk gedaald. Zie de aandelen Beyond Meat (NASDAQ: BYND), Chewy (NYSE: CHWY), Slack (NYSE: WORK), Pinterest (NYSE: PINS) en Zoom Video (NASDAQ: ZM), en nog een paar anderen.


Ik denk dat de meeste van die aandelen terug zullen komen in 2020. Deze aandelen waren onbetwistbaar over-hyped tijdens de beursintroducties. Na de forse dalingen liggen deze aandelen volledig uit de gratie. Maar dit zijn nog steeds geweldige bedrijven met baanbrekende veranderingen in grote en waardevolle industrieën. Hierdoor zal de onderwaardering niet lang blijven bestaan.

Deze af geserveerde  IPO-aandelen zullen terugkomen in 2020. Met name Beyond Meat en Pinterest lijken mij de potentiële de beste kanshebbers voor 2020 van deze IPO’s uit 2019.

Beyond Meat sinds hoogste koers juli ca. 70% gedaald
Pinterest sinds augustus 2019 gehalveerd.

Waarom het misschien toch niet gebeurt: Deze IPO aandelen kunnen zwak blijven liggen als: 

1) de rentetarieven aanzienlijk hoger worden en een grotere waarderingsdruk op de waarderingen van groeiaandelen creëren, 

2) het algemeen sentiment op de aandelenmarkt voorzichtig wordt bijvoorbeeld vanwege de VS en China relaties, en / of 

3) deze bedrijven geen vooruitgang boeken op het gebied van winstgevendheid (op dit moment zijn ze allemaal nog verliesgevend). 

Dus, hoewel IPO-aandelen er goed voorliggen voor groot herstel in 2020, zijn er ook meerdere risico’s aan dat herstel scenario.

Alleen dus voor beleggers die het risico kunnen lopen van een flinke koersdaling.

Disclaimer Publicaties
Deze publicaties zijn samengesteld door de Aberfeld Vermogensbeheer.  De in deze publicaties vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer niet instaan. Aberfeld Vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend.Aberfeld Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn
met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Aberfeld Vermogensbeheer verbiedt nadrukkelijk het (her)verspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Aberfeld Vermogensbeheer. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals
vermeld staan in deze disclaimer.

Openbaarmaking
• De schrijver verklaart dat zijn of haar beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opinies die in deze publicatie zijn weergegeven.
• Aberfeld Vermogensbeheer verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze publicatie vermelde bedrijven.
• Publicaties kunnen worden uitgebracht naar aanleiding van 1) bedrijfsnieuws zoals gepubliceerde cijfers, fusies, overnames, 2) marktgebeurtenissen en/of koersbewegingen, 3) wijzigingen in eerder uitgebrachte opinies.
• De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.